Vrijwilliger worden / Become a volunteer

Vrijwilliger worden / Become a volunteer

English text follows after the table in Dutch.

Zonder vrijwilligers geen vereniging

Een club als Eindhoven Atletiek kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn het kloppend hart en zorgen er voor dat de vereniging in beweging blijft.

Vrijwilliger zijn binnen Eindhoven Atletiek kan op allerlei manieren: van bestuur tot jurylid en van materiaalman tot kantinemedewerker. Heb je af en toe een zaterdag of zondag tijd of kun je wekelijks een avond meedraaien? Ben je een organisator of juist een doener die alles piekfijn op orde heeft? Geef aan wat je graag wilt doen en waar je krachten liggen. Wij als club maken graag gebruik van jouw talenten.

Neem contact op met de vrijwilligerscommissie

De taak van de vrijwilligerscommissie is alles rondom het reilen en zeilen van onze vrijwilligers te coördineren en Eindhoven Atletiek een prettige vereniging te laten zijn waarbinnen mensen graag vrijwilliger willen zijn. Hiertoe behoort het behouden van onze huidige vrijwilligers, het werven van nieuwe vrijwilligers en ervoor zorgen dat ook de formele kant  goed is geregeld.

Eindhoven Atletiek is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als je hiervoor belangstelling hebt of vrijwilliger wilt worden bij de vereniging meld je dan bij de vrijwilligerscommissie via vrijwilliger@eindhovenatletiek.nl of vul dit formulier in. In het formulier kun je aangeven in wat voor taken je geïnteresseerd bent, waarna de vrijwilligerscommissie contact met je op zal nemen.

Voor welke taken zoeken wij vrijwilligers?

Er zijn veel functies, rollen en taken die je binnen de vereniging kan oppakken. Heb je interesse om deel uit te maken van een commissie, waarbij je samen met een groep vergadert en ieder wat werk verricht? Of wil je juist met mensen bezig zijn en training geven? Of wil je achter de bar staan of onze accommodatie op orde houden? Wil je je structureel of incidenteel inzetten, dat kan allemaal. Een overzicht van wat je als vrijwilliger voor de vereniging kunt betekenen, onderverdeeld in de commissies die de taken overzien, kun je in de tabel hieronder vinden (mobiele versie: de tabel van vier kolommen kan zijwaarts gescrold worden).

CommissieFunctie/rol/taakWat houdt de taak in?Hoeveel tijd?
Algemeen bestuurBestuurslidJe verzorgt samen met de andere bestuursleden de dagelijkse leiding van de vereniging.2 uur per week
LedenadministratieJe verzorgt de in- en uitschrijvingen van leden.1 uur per week
CommunicatiecommissiePersvoorlichterJe zoekt actief met nieuws de lokale pers op.2 uur per maand en op sommige momenten meer
Social media medewerker (meerdere mensen gezocht)Je plaatst voor een bepaalde categorie (bijv. jeugd of wedstrijd atleten of recreanten) nieuwtjes op social media.1 tot 4 uur per maand
Website beheerderJe maakt pagina’s op de website en beheert deze ook.1 uur per maand
CommissieledenJe verzorgt marketing en communicatie over en rondom de vereniging.Maandelijkse vergadering
KledingcommissiePasvrijwilliger (meerdere mensen gezocht)Je verzorgt een paar maal per jaar pasmomenten voor hoodies en broeken.1 tot 8 maal per jaar enkele uren
CommissieledenJe helpt op allerlei manieren met het nadenken over mogelijkheden rondom clubkleding.1 vergadering per 2 maanden
VrijwilligerscommissieCommissieledenJe helpt met het vinden, behouden en belonen van voldoende vrijwilligers van en voor de vereniging.1 vergadering per 2 maanden
BarcommissieBarmedewerker (meerdere mensen gezocht)Je draait zelfstandig of met een collega bardiensten in de kantine (eventueel ook tijdens wedstrijden).Vanaf 1 avond per maand
Facilitaire commissie / MateriaalcommissieMateriaalmensen / klusjesmensenJe zorgt dat het materiaal van de vereniging in goede staat blijft. Kan je timmeren, schilderen, snoeien, harken, etc. meld je dan aan.Afhankelijk van wat er te doen is
CommissieledenJe zorgt dat zowel het gebouw als de baan in optimale staat en conditie blijft.1 vergadering per 2 maanden
WedstrijdcommissieJuryledenJe jureert bij wedstrijden op onze baan of gaat met wedstrijdatleten mee naar een wedstrijd elders.Vanaf 1 wedstrijd per jaar
Wedstrijdorganisatie/ materiaalploeg (meerdere mensen nodig)Je zorgt bij wedstrijden op de baan dat de materialen voor, tijdens en na de wedstrijd op de juiste plek staan.Vanaf 1 wedstrijd per jaar
Wedstrijdorganisatie/
Wedstrijdadministratie (meerdere mensen nodig)
Je zorgt bij thuiswedstrijden voor de verwerkingen van inschrijvingen, plannen van wedstrijdschema en invoeren van behaalde resultaten.Vanaf 1 wedstrijd per jaar, 20 uur administratief werk thuis en tijdens de wedstrijd administratief werk op de baan.
Wedstrijdorganisatie/ wedstrijd helpers (meerdere mensen nodig)Je helpt met allerlei taken rondom een wedstrijd, van shirtuitgifte voor de juryleden tot het brengen van startlijsten naar de wedstrijdleiding tot ondersteuning in de catering.Vanaf 1 wedstrijd per jaar
SponsorcommissieCommissieledenJe zoekt naar zo veel mogelijk sponsoren voor onze vereniging.1 vergadering per 2 maanden
NevenactiviteitencommissieCommissieledenJe zorgt voor de organisatie van leuke activiteiten.
GeschillencommissieJuristJe ondersteunt indien er geschillen zijn.
Medische commissieVertrouwenspersonenJe bent aanspreekpunt voor leden indien zij een probleem ervaren.
Technische commissieTrainers en assistent-trainers (zowel, jeugd, wedstrijdatleten, recreanten, start to finish, specifieke discipline, framerunners)Je traint een groep atleten voor 1 of meerdere uren per week op een of meerdere onderdelen.Vanaf 1 uur in de week
CommissieledenJe zorgt voor de organisatie van allerlei zaken rondom de atleten en trainingen.1 vergadering per 2 maanden

Without volunteers there is no club

A club like Eindhoven Atletiek cannot exist without the efforts of volunteers. They are the beating heart of the club and ensure the club keeps running smoothly. Eindhoven Atletiek also has many international athletes, as Eindhoven is known as a city of many languages and cultures. We are an inclusive club, and want our group of volunteers to accurately represent our wide diversity of athletes. Not speaking the Dutch language is not a problem, and volunteer work offers great opportunities for meeting new people and helping shape the club.

There are many ways to volunteer within Eindhoven Atletiek: tasks vary from competition judge to material management to canteen worker. Do you have some time on Saturdays or Sundays, or would you like to help an evening a week? Are you an organizer or a doer, would you like structured tasks or very dynamic ones; there is always something to do. Tell us about your strong suits and what you like. As a club we would love to benefit from your talents in keeping the club running smoothly.

Contact the volunteer committee

The volunteer committee coordinates the volunteers of Eindhoven Atletiek to ensure Eindhoven Atletiek is a safe, fun, and productive club, where people enjoy volunteering. This includes maintaining volunteers, recruiting new volunteers, and ensuring the administrative side is taken care off.

Eindhoven Atletiek is urgently seeking new volunteers. If you are interested in volunteering for our club, please contact the volunteer committee via vrijwilliger@eindhovenatletiek.nl or fill out this form. In the form you can indicate wat kind of tasks interest you, after which the volunteer committee will contact you.

What kind of volunteer work are we looking for?

There are many functions, roles, and tasks you can take up within our club. Are you interested in joining a committee, where you meet with a group and discuss what tasks to perform? Or would you like to work with athletes and provide trainings? Or do you like bartending or taking care of the accomodations? Structural or incidental efforts are both possible. An overview of what a volunteer can contribute to the club, ordered by the committees which oversee the tasks, can be found in the table below (mobile users: the table of 4 columns can be scrolled sideways).

CommitteeFunction/role/taskWhat kind of work?How much time?
General boardBoard memberTogether with the other board members you take care of the daily management of the club.2 hours per week
Member administrationYou take care of the (de)registrations of members1 hour per week
Communication committeePress officerYou actively contact the local news (sites) with club news.2 hours per month, sometimes more
Social media manager (multiple people sought)You make social media posts for a certain category (such as youth, competition members, recreational runners)1 to 4 hours per month
Website managerYou develop and maintain our website1 hour per month
Committee membersYou take care of marketing and communication within and around the club.Monthly meeting
Clothing committeeFitting volunteer (multiple people sought)You organize a few opportunities a year for members to try on club clothing.1 to 8 times per year a few hours
Committee membersContribute with ideas and initiatives concerning clubclothing.1 meeting every two months
Volunteer committeeCommittee membersYou help find, maintain, and reward volunteers of and for the club.1 meeting every two months
Bar committeeBartender (multiple people sought)You independently or together with a collaegue run the bar in the canteen (possibly during competitions as well)Starting from 1 evening a month
Facility committee / Material committeeMaterial people / handypeopleYou ensure the material of the club is maintained. If you're good at working with your hands, please contact us.Depends on what needs to be done
Committee membersYou ensure the building and track is kept in exemplary condition.1 meeting every two months
Competition committeeCompetition judgesYou judge competitions on our track, or join our team to judge competitions on other tracks.Starting from 1 competition per year
Competition organisation/ material team (multiple people sought)You ensure material at home competions is at the correct position before, during, and after the competition. Starting from 1 competition per year
Competition organisation/
Competition administration (multiple people sought)
At home competitions you ensure subscriptions are processed, the competition schedule is planned out, and results are entered.Starting from 1 competition per year, 20 hours administrative work at home and during the competition administrative work on the track.
Competition organisation / competition helpers (multiple people sought)You help with various tasks during competitions, from handing out shirts to judges to taking competitor lists to competition leaders to supporting the catering.Starting from 1 competition per year
Sponsor committeeCommittee membersYou seek sponsors for our club.1 meeting every two months
Activities committeeCommittee membersYou take care of organizing fun activities.
Disputes committeeJuristYou provide support in case of disputes.
Medical committeeConfidential counselorYou are the point of contact for members in case they run into problems.
Technical committeeTrainers and assistent-trainers (youth, competition athletes, recreational athletes, start to finish, specific discipline, framerunners)You train a group of athletes for one or multiple hours a week for one or multiple disciplinesStarting from 1 hour per week
Committee membersYou take care of organization of matters surrounding athletes and trainings.1 meeting every two months