Ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon

Eindhoven Atletiek wil voor al haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. Eindhoven Atletiek tolereert geen ongewenste omgangsvormen. Daarom heeft Eindhoven Atletiek twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen 

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Deze omgangsvormen beslaan pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie, slaan, schoppen, spugen. Een te onderscheiden ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm. Eindhoven Atletiek heeft het beleid rond ongewenste omgangsvormen vastgelegd in het document: Beleidsnotitie Ongewenste Omgangsvormen. (De links in deze notitie zijn niet allemaal meer actueel, inhoudelijk is de notitie dat wel.)

Wat doe je als je je onprettig voelt of je zorgen maakt?

Als jij, jeugdlid, wedstrijdatleet, trainer, coach, ouder, toeschouwer, recreant, ongewenst gedrag ervaart, meld je dit bij een van de vertrouwenscontactpersonen (VCP).

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen (VCPs) van Eindhoven Atletiek?

Mieke Emmen is recreant en loopt met veel plezier bij de groep van Ben op maandag. Ze doet al jaren aan atletiek (wedstrijdatlete bij A.V. Sprint en bij NSAV ’t Haasje). Ze is sinds haar verhuizing naar Eindhoven in 2007 lid van onze vereniging. Ze is getrouwd met Erik en heeft twee dochters. Ze heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd en is gepromoveerd in een onderwerp in de verslavingszorg. Ze rondde in 2010 de opleiding als gezondheidszorgpsycholoog af en werkt in de Eindhovense psychologenpraktijk Oog met volwassenen. Ze heeft zich recent gespecialiseerd in traumabehandeling en is EMDR practitioner. In 2018 volgde ze de training voor Vertrouwens Contact Persoon (VCP) bij het NOC*NSF. Ze vindt het belangrijk dat er gesport kan worden in een veilige omgeving.

Mieke Emmen is te bereiken via e-mail:  m_emmen@hotmail.com


Jeroen Hensen is recreant en loopt op maandag en zaterdag. Hij liep zo’n 25 halve marathons tot dat zijn lichaam hem vertelde om daarmee te stoppen. Hij kwam rond 1996 bij EAV Olympia, een van de rechtsvoorgangers van Eindhoven Atletiek. Jeroen is getrouwd met Karin (ook recreant) en werkte tot augustus 2011 in het Catharina-ziekenhuis, onder andere als vertrouwenspersoon. Als coördinator/lid van het Bedrijfs Opvang Team in het ziekenhuis ving hij medewerkers op bij de verwerking van heftige traumatische gebeurtenissen. Hij is van origine verpleegkundige, docent verpleegkunde in het Catharina ziekenhuis en was freelance docent intervisie op de Fontys Hogeschool Eindhoven.
In 2018 deed hij ook de training voor Vertrouwens Contact Persoon (VCP) bij het NOC*NSF.
Sinds 2018 is hij gepensioneerd maar niet voor het sporten. Voor hem is het belangrijk om een clubklimaat te hebben waarin iedereen de uitdaging voelt om zorgeloos te sporten en prestaties neer te zetten.
Jeroen Hensen is te bereiken via e-mail: jeroen.hensen@gmail.com

Taak vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) doet de eerste opvang van jouw melding, bespreekt de mogelijke vervolgstappen en rapporteert (eventueel anoniem) aan het bestuur. De VCP gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zal niets doen buiten jou om. Bij een te ernstige overtredingsmelding helpt de VCP indien gewenst, met het formuleren van een klacht die naar het bestuur gaat.

Wanneer de VCP jouw melding rapporteert aan het bestuur, is het bestuur vrij om hier wel of niet iets mee te doen (tenzij veiligheid in het geding is). Er zijn diverse manieren waarop het bestuur het ongewenst gedrag kan aanpakken zoals in bovenstaande beleidsnotitie beschreven.

Wanneer je een klacht bij het bestuur indient, moet het bestuur er iets mee doen. Als het om seksuele intimidatie gaat, vindt er vanuit het bestuur altijd overleg plaats met een VCP van de Atletiekunie  of het Centrum Veilige Sport Nederland
Samen wordt er naar een plan van aanpak gekeken.

Een niet seksueel gerelateerde klacht die je indient bij het bestuur, gaat direct door naar de interne geschillencommissie.

Meldplicht en gedragsregels rondom seksuele intimidatie

Sinds 1 april 2019 zijn alle bestuurders en begeleiders (denk aan trainers, coaches en verzorgers zoals fysiotherapeuten) verplicht om incidenten van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag te melden aan de vertrouwenscontactpersonen van de Atletiekunie of het Centrum Veilige Sport Nederland.

Grensoverschrijdend gedrag kent tal van gradaties en de ernst van een incident kan verschillend ingeschat worden. Om die reden is het van belang gedragsregels voor begeleiders in de sport te hanteren. Grensoverschrijdend gedrag kan daarmee gedefinieerd worden als gedrag dat een overschrijding inhoudt van deze gedragsregels en het over grenzen van collega sporters gaan. Grensoverschrijdend gedrag komt niet alleen voor in de relatie tussen begeleider en sporter, maar ook tussen sporters onderling. Ook voor sporters gelden dus gedragsregels.

Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft voor diverse doelgroepen gedragsregels opgesteld:

Aanspreken op ongewenst gedrag is noodzakelijk en het melden van incidenten is een plicht.
Hiervoor zijn de volgende routes:

  • Sporters en begeleiders
    kunnen incidenten melden bij een VCP van Eindhoven Atletiek.
  • VCP van Eindhoven Atletiek
    kan incidenten melden bij het bestuur van Eindhoven Atletiek.
  • Het bestuur van Eindhoven Atletiek
    kan incidenten melden bij een VCP van de Atletiekunie of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

In deze infographic kun je zien op welke wijze melding gemaakt kan worden van (een vermoeden van) seksuele intimidatie en wat de procedure voor het vervolg is.