Bestuur en Organisatie

Ledenvergaderingen

U I T N O D I G I N G

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 3 mei 2018, aanvang 20.30 uur in de Samenloop.

A G E N D A
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag ALV 11 mei 2017 en BALV 7 december 2017
 5. Verslag Bestuur
 6. Verslagen diverse commissies / Vertrouwenspersonen
 7. Verslag Penningmeester
 8. Verslag Kascommissie
 9. Benoeming leden Kascommissie
 10. Benoeming bestuursleden *
 11. Vooruitblik
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

*Tijdens deze ALV zullen de huidige voorzitter en het bestuurslid Technische Zaken aftreden. De voorzitter, Patrick Stassen, stelt zich opnieuw verkiesbaar. Het bestuurslid Technische Zaken, Cor Aalberts, is niet verkiesbaar. Leden die zich ook verkiesbaar willen stellen, kunnen dit conform artikel 9 van de Statuten, tot aan de vergadering aangeven bij bestuur@eindhovenatletiek.nl

Het concept verslag van de vorige ALV is hier in te zien. Het concept verslag van de laatste BALV is hier in te zien alsmede de presentatie. Beide verslagen zijn ook op te vragen bij bestuur@eindhovenatletiek.nl.  De verslagen van het bestuur en de verschillende commissies zijn hier te zien en op te vragen bij bestuur@eindhovenatletiek.nl. Het financiële verslag is op te vragen via mark.venner@eindhovenatletiek.nl.

Aan- en afmeldingen kunnen aan het bestuur worden verzonden via e-mailadres bestuur@eindhovenatletiek.nl

Deze uitnodiging wordt verspreid middels de fysieke en digitale communicatiemogelijkheden van Eindhoven Atletiek (infobord clubgebouw, Nieuwsflits, website)

 


Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 7 december 2017

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 december, aanvang 20.30 uur in de Samenloop.

Tijdens deze vergadering zullen de cijfers tot en met het 3e kwartaal aan u gepresenteerd worden. Alle financiële informatie zal vanaf dinsdag 28 november ter inzage liggen in de kantine. Leden die de informatie ook digitaal willen ontvangen, kunnen dit aanvragen bij de penningmeester.

Door misverstanden is de verkiezing van de leden van de Kascommissie die eerder dit jaar benoemd zijn, niet rechtsgeldig. Hierdoor zal er een nieuwe stemming nodig zijn. Leden die zich beschikbaar stellen om in de Kascommissie plaats te nemen, worden verzocht dit kenbaar te maken bij het bestuur.

A G E N D A

 • Opening
 • Stemming en benoemen nieuwe Kascommissie
 • Financiën
 • – Voorlopige balans per 1-10-2017 / voorlopige begroting 2018
 • – Begrotingsvisie komende jaren
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aan- en afmeldingen en kandidaatstelling voor Kascommissie kunnen aan het bestuur worden verzonden via e-mailadres bestuur@eindhovenatletiek.nl

Naast verzending per e-mail wordt deze uitnodiging ook verspreid middels de fysieke en digitale communicatiemogelijkheden van Eindhoven Atletiek (infobord clubgebouw, nieuwsflits, website etc.)