U I T N O D I G I N G<br>ALGEMENE LEDENVERGADERING

U I T N O D I G I N G
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tot
het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 april 2023 om 20.00 uur in de
kantine.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag ALV 10 februari 2023
 5. Verslag Bestuur
 6. Verslagen diverse commissies
 7. Jaarplannen diverse commissies
 8. Jaarrekening 2022
 9. Verslag Kascommissie
 10. Benoeming leden Kascommissie
 11. Benoeming bestuursleden*
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

*Penningmeester Mark Venner en voorzitter Hans den Ouden zijn statutair aftredend en
herkiesbaar.

Leden die zich ook als bestuurslid verkiesbaar willen stellen kunnen zich melden bij bestuur@eindhovenatletiek.nl

Alle onderliggende documenten kunnen worden opgevraagd bij bestuur@eindhovenatletiek.nl. Via dit emailadres kunnen ook afmeldingen worden verzonden.

Geplaatst in Actueel, Nieuws