U I T N O D I G I N G ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 februari 2023

U I T N O D I G I N G ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 februari 2023

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 10 februari 2023 om 20.00 uur in de kantine van Eindhoven Atletiek.

Tijdens deze vergadering zullen o.a. de eindejaarsverwachting 2022 en de begroting 2023
gepresenteerd worden. Een ander agendapunt is het algemeen reglement. Eindhoven Atletiek
beschikt nog niet over een algemeen reglement. Het voorstel voor het algemeen reglement van
Eindhoven Atletiek zal ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd.

Het bestuur heeft, in overleg met commissieleden, een meerjarenbeleidsplan 2023-2026 opgesteld. Dit plan zal ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd.

Door de vrijwilligerscommissie is een beleidsnotitie opgesteld “Beleidsplan Vrijwilligers Eindhoven Atletiek”. Tijdens de ALV zal dit plan worden toegelicht.

Penningmeester Mark Venner zal komend voorjaar 3 termijnen van 3 jaar zitting hebben gehad in het bestuur. Hij is bereid om zich bij de nog in te plannen voorjaars ALV opnieuw verkiesbaar te stellen. Hierop vooruitlopend wil het bestuur dit voornemen aan de ALV ter goedkeuring voorleggen.

Alle onderliggende stukken (financiële informatie, notulen vorige algemene ledenvergadering,
voorstel algemeen reglement, vrijwilligersbeleidsplan, beleidsplan 2023-2026) zijn op te vragen bij het bestuur (bestuur@eindhovenatletiek.nl). Via dit email-adres kunnen ook afmeldingen worden doorgegeven.

A G E N D A
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 20 mei 2022
5. Financiën
 Eindejaarsverwachting 2022
 Toelichting begroting 2023
 Vaststelling begroting 2023
6. Vaststelling contributies 2023
7. Voorstel algemeen reglement
8. Beleidsplan 2023-2026
9. Presentatie vrijwilligersbeleidsplan
10. Extra termijn penningmeester
11. Rondvraag
12. Sluiting

Geplaatst in Actueel, Nieuws