UITNODIGING ALV 20 MEI 2022

UITNODIGING ALV 20 MEI 2022


Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 mei 2022 om 20.00 uur in de kantine.

A G E N D A

1.                  Opening

2.                  Mededelingen

3.                  Ingekomen stukken

4.                  Verslagen ALV’s 10 en 21  december 2021

5.                  Verslag Bestuur

6.                  Verslagen diverse commissies

7.                  Jaarrekening 2021

8.                  Verslag Kascommissie

9.                  Benoeming leden Kascommissie

10.              Benoeming bestuursleden*

11.              Rondvraag

12.              Sluiting


* Bestuurslid Interne Zaken Joop Broeders is statutair aftredend en niet herkiesbaar.
De portefeuille Technische Zaken is afgelopen jaar a.i. opgedeeld en waargenomen door drie bestuursleden. Voor beide functies heeft het bestuur geschikte kandidaten gevonden die zich op de vergadering zullen voorstellen.
De secretaris, Bieneke Bauling, is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar.

Leden die zich ook als bestuurslid verkiesbaar willen stellen kunnen zich melden bij bestuur@eindhovenatletiek.nl.

Alle onderliggende documenten kunnen worden opgevraagd bij bestuur@eindhovenatletiek.nl. Via dit emailadres kunnen ook aan- en afmeldingen worden verzonden.

Geplaatst in Actueel, Nieuws