HERZIENE U I T N O D I G I NG ALGEMENE LEDENVERGADERING

HERZIENE U I T N O D I G I NG ALGEMENE LEDENVERGADERING

(ONLINE!)

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tot
het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 december om 20.00 uur.
Gezien de recente ontwikkelingen zal deze ledenvergadering per video-overleg plaatsvinden.


Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 9 december 23.59 uur via
bestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met welk e-mail adres je wilt deelnemen. We
zorgen er dan voor dat je op vrijdag 10 december tijdig (uiterlijk 2 uur van tevoren) een link krijgt om
deel te nemen aan het overleg via Microsoft Teams. Bij deze link ontvang je ook een toelichting.
Ook afmeldingen kunnen via voornoemd email-adres worden doorgegeven.


Tijdens deze vergadering zullen o.a. de eindejaarsverwachting 2021 en de begroting 2022
gepresenteerd worden. De financiële informatie en de notulen van de vorige algemene
ledenvergaderingen zijn op te vragen bij het bestuur (bestuur@eindhovenatletiek.nl). De financiële
informatie zal begin december beschikbaar zijn.


De op 1 juli 2021 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) maakt het
noodzakelijk om de verenigingsstatuten te herzien. De Atletiekunie adviseert om dit uiterlijk in 2022
te laten plaatsvinden en om hierbij de modelstatuten van de Atletiekunie als basis te gebruiken.
Het voorstel tot statutenwijziging met bijbehorende toelichting is op te vragen bij het bestuur
(bestuur@eindhovenatletiek.nl).


Om de digitale vergadering soepel en overzichtelijk te laten verlopen, vragen we vriendelijk om
eventuele vragen vooraf in te dienen. Deze kunnen tot dinsdag 7 december 20.00 uur per mail aan
bestuur@eindhovenatletiek.nl worden gesteld. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering maar mogelijk al eerder, beantwoord.

A G E N D A

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ALV 30 april 2021

5. Notulen ALV 4 juni 2021

6. Financiën

* Eindejaarsverwachting 2021

* Toelichting begroting 2022

* Vaststelling begroting 2022

7. Vaststelling contributies

8. Voorstel tot wijziging statuten

9. Rondvraag

10. Sluiting

Geplaatst in Clubmededelingen