U I T N O D I G I N G ALGEMENE LEDENVERGADERING

U I T N O D I G I N G ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 december om 20.00 uur in de kantine (vanaf 18 jaar coronatoegangsbewijs vereist). Als op dat moment geldende corona-maatregelen daartoe aanleiding geven kan besloten worden deze vergadering digitaal te houden.

Tijdens deze vergadering zullen o.a. de eindejaarsverwachting 2021 en de begroting 2022 gepresenteerd worden. De financiële informatie en de notulen van de vorige algemene ledenvergaderingen zijn op te vragen bij het bestuur (bestuur@eindhovenatletiek.nl). De financiële informatie zal begin december beschikbaar zijn.

De op 1 juli 2021 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) maakt het noodzakelijk om de verenigingsstatuten te herzien. De Atletiekunie adviseert om dit uiterlijk in 2022 te laten plaatsvinden en om hierbij de modelstatuten van de Atletiekunie als basis te gebruiken.
Het voorstel tot statutenwijziging met bijbehorende toelichting is op te vragen bij het bestuur (bestuur@eindhovenatletiek.nl). 

Om voorafgaand aan de vergadering een beeld te krijgen van het aantal deelnemers wordt het op prijs gesteld dat belangstellenden zich hiervoor aanmelden via bestuur@eindhovenatletiek.nl. Ook afmeldingen kunnen via dit email-adres worden doorgegeven.

Aangeraden wordt alle stukken voorafgaand aan de vergadering (digitaal) op te vragen. Op de avond zelf zullen geen kopieën aanwezig zijn.

A G E N D A
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 30 april 2021
 5. Notulen ALV 4 juni 2021
 6. Financiën 
 • Eindejaarsverwachting 2021
 • Toelichting begroting 2022
 • Vaststelling begroting 2022
 1. Vaststelling contributies
 2. Voorstel tot wijziging statuten
 3. Rondvraag
 4. Sluiting
Geplaatst in Clubmededelingen