U I T N O D I G I N G ALGEMENE EXTRA LEDENVERGADERING

U I T N O D I G I N G ALGEMENE EXTRA LEDENVERGADERING


Omdat bij de algemene ledenvergadering (ALV) van 30 april niet alle agendapunten aan de orde zijn gekomen, zal er op vrijdagavond 4 juni 2021 om 20.00 uur een extra ALV gehouden worden. Ook deze ALV zal gezien de nog steeds geldende beperkingen weer digitaal plaatsvinden.
 
Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 3 juni 23.59 uur via bestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met welk e-mail adres je wilt deelnemen. We zorgen er dan voor dat je op vrijdag 4 juni tijdig (uiterlijk 2 uur van tevoren) een link krijgt om deel te nemen aan het overleg via Microsoft Teams. Bij deze link ontvang je ook een toelichting. 
 
Om de digitale vergadering soepel en overzichtelijk te laten verlopen, vragen we vriendelijk om eventuele vragen vooraf in te dienen. Deze kunnen tot dinsdag 1 juni 20.00 uur per mail aan bestuur@eindhovenatletiek.nl worden gesteld.
A G E N D A
1.                  Opening
2.                  Mededelingen
3.                  Ingekomen stukken
4.                  Benoeming bestuurslid*
5.                  Rondvraag
6.                  Sluiting
 
*Henri van Limpt is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Wij nodigen leden die zich als bestuurslid verkiesbaar willen stellen uit om zich te melden bij bestuur@eindhovenatletiek.nl
Geplaatst in Clubmededelingen