Algemene ledenvergadering 30 april / contributies eerste kwartaal 2021

Algemene ledenvergadering 30 april / contributies eerste kwartaal 2021

Vrijdag 30 april jl. werd de algemene ledenvergadering (ALV) van het voorjaar van 2021 gehouden, wederom digitaal. Hierbij stond o.a. de jaarrekening 2020 van onze vereniging op de agenda. Vlak voor de ALV heeft het bestuur vernomen dat die ochtend Theo Hoppenbrouwers onverwacht op 59 jarige leeftijd was overleden. De avond ervoor had het bestuur nog met hem gesproken. Theo zou door het bestuur in deze ALV worden voorgedragen als kandidaat bestuurslid. Theo was raadslid in Eindhoven voor 50plus. Jarenlang had hij een winkel (Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen). Hij had veel bestuurlijke ervaring op lokaal en nationaal niveau. Theo had een warme persoonlijkheid. Theo bezat de competenties die je van een voorzitter mag verwachten. Het bestuur zag ernaar uit met hem samen te werken.
De voorzitter, Henri van Limpt, heeft, gezien deze schokkende gebeurtenis, voorgesteld de vergadering te sluiten voor punt 10 van de agenda (benoeming bestuurslid). De ledenvergadering heeft ermee ingestemd alleen de eerste 9 punten van de agenda te behandelen.
De notulen van de ledenvergadering van 18 december 2020 zijn vastgesteld, evenals de jaarverslagen over 2020. Nadat de penningmeester, Mark Venner, de financiële gegevens heeft gepresenteerd en toegelicht, is, mede op advies van de kascontrolecommissie, door de ledenvergadering aan het bestuur decharge verleend.
De ledenvergadering heeft aansluitend besloten om, net als in het vierde kwartaal van 2020, de leden de keuzemogelijkheid te bieden hun contributie over het eerste kwartaal van 2021 wel of niet te betalen. Aan dit besluit liggen dezelfde overwegingen ten grondslag als aan het besluit genomen eind 2020.
Praktisch betekent dit het volgende:* De facturatie en inning voor de contributies voor het eerste kwartaal worden op de gebruikelijke wijze opgestart;* Iedereen heeft de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden de inning van de contributies terug te boeken of niet tot betaling over te gaan;*  Er zullen geen betalingsherinneringen worden verstuurd voor openstaande contributies van het eerste kwartaal;*  Deze regeling is enkel van toepassing op het eerste kwartaal van 2021.
Punt 10 van de agenda van de ALV (benoeming bestuurslid) zal in een extra algemene ledenvergadering aan bod komen. Hiervoor zullen alle leden binnenkort worden uitgenodigd.
Bestuur Eindhoven Atletiek

Geplaatst in Clubmededelingen