ALV 18 december 2020 / contributie vierde kwartaal 2020

ALV 18 december 2020 / contributie vierde kwartaal 2020

In de ledenvergadering van afgelopen vrijdag (18-12) is het voorstel van het bestuur besproken om de leden collectief te compenseren voor het beperkte sportaanbod door de huidige beperkende maatregelen door de contributie voor het 4e kwartaal niet in rekening te brengen.
In de ledenvergadering is hierover een constructieve discussie gevoerd met de aan de vergadering deelnemende leden. Hierin zijn door de vergadering de volgende punten ingebracht:

  • Het collectief compenseren van de contributie voor het 4e kwartaal betreft een aanzienlijk bedrag waarbij de vraag is of de vereniging hiermee niet te veel risico neemt.
  • De compensatie van de contributies wordt grotendeels mogelijk gemaakt door de steunmaatregelen vanuit de overheid waarbij deze financiële steun in de opzet andere doelen dient dan het compenseren van contributies.
  • Verschillende groepen binnen de vereniging zijn meer en andere groepen zijn minder getroffen door alle beperkingen (voor een aantal groepen lopen de trainingen door terwijl andere groepen volledig stil liggen).
  • Verschillende leden hebben aangegeven hun contributie te willen blijven betalen.

Concluderend uit deze overwegingen is door de vergadering het besluit genomen niet over te gaan tot een collectieve compensatie van de contributies voor het 4e kwartaal maar de leden hierin de mogelijkheid te geven zelf de keuze te maken om wel of niet te betalen.
In de praktische uitvoering komt dit op het volgende neer:

  • De facturatie en inning voor de contributies voor het 4e kwartaal worden op de gebruikelijke wijze opgestart.
  • Iedereen heeft de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden de inning van de contributies terug te boeken of niet tot betaling over te gaan.
  • Er zullen geen betalingsherinneringen worden verstuurd voor openstaande contributies van het 4e kwartaal.
  • Deze regeling is enkel van toepassing op het 4e kwartaal van 2020.

Andere punten die bij deze ALV aan bod zijn gekomen:

  • De begroting voor 2021 is vastgesteld.
  • Andy Verhoeven is als nieuw lid in de kascontrolecommissie gekozen. Anita Opheij is gekozen als plaatsvervangend lid.

Bestuur Eindhoven Atletiek

Geplaatst in Clubmededelingen, Nieuwsbrief