Uitnodiging ALV en Contributie 4e kwartaal

Uitnodiging ALV en Contributie 4e kwartaal

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 december om 20.00 uur.
Gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd verwachten we dat het ook in december niet mogelijk zal zijn een fysieke ledenvergadering te houden. Daarom zal deze ledenvergadering, net als de vergadering in juli, per video-overleg plaatsvinden. 
 
Tijdens deze vergadering zullen o.a. de eindejaarsverwachting 2020 en de begroting 2021 gepresenteerd worden. De financiële informatie en de notulen van de vorige ledenvergadering zijn op te vragen bij het bestuur (bestuur@eindhovenatletiek.nl).
 
Ook zal er bij deze ledenvergadering een nieuw lid van de kascontrolecommissie benoemd moeten worden.
 
Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 17 december 23.59 uur via bestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met welk e-mail adres je wilt deelnemen. We zorgen er dan voor dat je op vrijdag 18 december tijdig (uiterlijk 2 uur van tevoren) een link krijgt om deel te nemen aan het overleg via Microsoft Teams. Bij deze link ontvang je ook een toelichting.
 
Om de digitale vergadering soepel en overzichtelijk te laten verlopen, vragen we vriendelijk om eventuele vragen vooraf in te dienen. Deze kunnen tot dinsdag 15 december 20.00 uur per mail aan bestuur@eindhovenatletiek.nl worden gesteld. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering maar mogelijk al eerder, beantwoord.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 10 juli 2020
 5. Financiën 
  • Eindejaarsverwachting 2020
  • Voorstel kwijtschelding contributie vierde kwartaal 2020
  • Toelichting begroting 2021
  • Vaststellen begroting 2021
 6. Verkiezing lid kascontrolecommissie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Contributie 4e kwartaal

Tijdens de ledenvergadering in juli hebben we als bestuur aangegeven later dit jaar op basis van de financiële situatie van de vereniging terug te komen op eventuele mogelijkheden om onze leden te compenseren voor alle beperkende maatregelen als gevolg van corona. Nu we meer zicht hebben op een solide financiële situatie, de steunmaatregelen vanuit de overheid en het feit dat we in het 4e kwartaal wederom geconfronteerd zijn met maatregelen die de trainingen en activiteiten van de vereniging ernstig beperken willen we als bestuur het voorstel doen om onze leden voor dit 4e kwartaal te compenseren door de contributies over het 4e kwartaal niet in rekening te brengen. Statutair kan dit besluit alleen door de algemene ledenvergadering bekrachtigd worden en we zullen dit dan ook voorleggen in de vergadering die op 18 december gepland staat. In afwachting op een positief besluit op dit voorstel zal de facturatie voor het 4e kwartaal niet opgestart worden. Enkel de nog openstaande bedragen voor het 3e kwartaal en de atletiekunie zullen komende week gefactureerd worden aan de betreffende leden.  
 
Vriendelijke groeten
Mark Venner
Penningmeester Eindhoven Atletiek

Geplaatst in Clubmededelingen, Nieuwsbrief