Nieuwsflits 14 juni 2020 Uitnodiging ALV

Nieuwsflits 14 juni 2020 Uitnodiging ALV

U I T N O D I G I N G
ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
 
In de nieuwsflits van 25 mei meldden we dat het voorlopig niet mogelijk is een fysieke ledenvergadering te houden. Ook als de kantine waarschijnlijk op 1 juli weer open mag zal de ruimte niet toereikend zijn om alle belangstellenden “corona-proof” te ontvangen. We willen echter wel graag verder als vereniging. Daarom gaan we het deze keer anders doen. Op vrijdagavond 10 juli houden we om 20.00 uur een algemene ledenvergadering per video-overleg. Wij streven ernaar de digitale vergadering binnen anderhalf uur afgerond te hebben.
 
Aanmelden voor deze digitale ledenvergadering graag voor donderdag 9 juli, 23.59 uur via bestuur@eindhovenatletiek.nl. Hierbij aangeven met welk e-mail adres je wilt deelnemen. We zorgen er dan voor dat je op vrijdag 10 juli tijdig (uiterlijk 2 uur van tevoren) een link krijgt om deel te nemen aan het overleg via Microsoft Teams. Bij deze link ontvang je ook een toelichting.  
Alle onderliggende documenten kunnen worden opgevraagd bij bestuur@eindhovenatletiek.nl
Om de digitale vergadering soepel en overzichtelijk te laten verlopen, vragen we vriendelijk om eventuele vragen vooraf in te dienen. Deze kunnen tot dinsdag 7 juli 20.00 uur per mail aan bestuur@eindhovenatletiek.nl worden gesteld. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, maar mogelijk al eerder, beantwoord. 

A G E N D A

1.             Opening
2.             Mededelingen
3.             Ingekomen stukken
4.             Verslag BALV 13-12-2019
5.             Verslag Bestuur
6.             Verslagen diverse commissies
7.             Jaarrekening 2019
8.             Verslag Kascontrolecommissie
9.             Corona en Eindhoven Atletiek
10.           Benoeming leden Kascontrolecommissie
11.           Benoeming bestuursleden*
12.           Rondvraag 
13.           Sluiting

*Mark Venner is statutair aftredend en verkiesbaar. 
Voor de opengevallen positie stelt het bestuur voor Hans den Ouden te benoemen.

Geplaatst in Clubmededelingen, Nieuwsbrief