Uitnodiging BALV

Uitnodiging BALV

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 13 december om 20.00 uur in onze eigen kantine.

Tijdens deze vergadering zullen o.a. de cijfers tot en met het 3e kwartaal aan u gepresenteerd worden. De financiële informatie is op te vragen bij de penningmeester (penningmeester@eindhovenatletiek.nl).

A G E N D A

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 5 april 2019
 5. Financiën
  • Cijfers t/m 3e kwartaal 2019 / verwachting 2019
  • Toelichting begroting 2020
  • Contributievoorstel
  • Vaststellen begroting
 6. Mededelingen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

De concept notulen van de vorige vergadering zijn op te vragen bij bestuur@eindhovenatletiek.nl

Aan- en afmeldingen kunnen aan het bestuur worden verzonden via e-mailadres bestuur@eindhovenatletiek.nl

Geplaatst in Actueel, Clubmededelingen, Nieuws