Bestuur en Organisatie

Ledenvergaderingen

Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 7 december 2017

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 december, aanvang 20.30 uur in de Samenloop.

Tijdens deze vergadering zullen de cijfers tot en met het 3e kwartaal aan u gepresenteerd worden. Alle financiële informatie zal vanaf dinsdag 28 november ter inzage liggen in de kantine. Leden die de informatie ook digitaal willen ontvangen, kunnen dit aanvragen bij de penningmeester.

Door misverstanden is de verkiezing van de leden van de Kascommissie die eerder dit jaar benoemd zijn, niet rechtsgeldig. Hierdoor zal er een nieuwe stemming nodig zijn. Leden die zich beschikbaar stellen om in de Kascommissie plaats te nemen, worden verzocht dit kenbaar te maken bij het bestuur.

A G E N D A

  • Opening
  • Stemming en benoemen nieuwe Kascommissie
  • Financiën
  • – Voorlopige balans per 1-10-2017 / voorlopige begroting 2018
  • – Begrotingsvisie komende jaren
  • Rondvraag
  • Sluiting

Aan- en afmeldingen en kandidaatstelling voor Kascommissie kunnen aan het bestuur worden verzonden via e-mailadres bestuur@eindhovenatletiek.nl

Naast verzending per e-mail wordt deze uitnodiging ook verspreid middels de fysieke en digitale communicatiemogelijkheden van Eindhoven Atletiek (infobord clubgebouw, nieuwsflits, website etc.)